คณะผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา