ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :