วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
        วิสัยทัศน์โรงเรียน 
             ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
มีคุณธรรม  นำความรู้ คู่เทคโนโลยีมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง พัฒนาสู่อาเซียน มีสุขภาพจิตที่ดีในร่างกายที่สมบูรณ์ โดยครูมืออาชีพ บนพื้นฐานความร่วมมือของชุมชน


     พันธกิจโรงเรียน
             ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
             ๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
             ๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
             ๔.  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
             ๕.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      เป้าประสงค์
             ๑.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
             ๒.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
             ๓.  ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม
และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
             ๔.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
             ๕.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาบูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่ห้องเรียน