ปรัชญา/สุภาษิตคำขวัญและสีประจำโรงเรียน
ปรัชญา/สุภาษิตคำขวัญและสีประจำโรงเรียน
      ปรัชญา/สุภาษิต
                ปัญฺญา โลกสฺสมิงฺ ปชฺโชโต
                 (ปัญญาเป็นแสงสว่างส่อง
โลก)                                                          

        คำขวัญ
                      รู้เวลา  รู้หน้าที่  มีคุณธรรม

        สีประจำโรงเรียน
                          เขียวเหลือง