ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                         โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลส่องดาว ๓         (วัดโคกสว่าง)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๔๘๑  โดยทางการได้ส่งนายสีทา  หำสุย  มาดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก  เดือนมีนาคม  ๒๕๐๙  ประชาชนได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๕ ห้องเรียน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการจำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  นักเรียนได้ย้ายมาเข้าเรียนเมื่อวันที่ ๑๐  ตุลาคม ๒๕๐๙
                   เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๐  ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านท่าศิลา ชำนาญราษฎร์บำรุงปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ปี พ.ศ. ๒๕๑๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณสมทบก่อสร้างอาคารใหม่ จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท
                  วันที่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๑๖  ได้รับงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  สร้างบ้านพักครู ๑  หลัง  และต่อมารับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียน 
แบบ ๐๑๗  ขนาดสี่ห้องเรียน  พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อต่อเติมอาคาร  ๐๑๗  ที่ชำรุดจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในปีพ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๕๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๔,๐๐๐  บาท  
                 ปัจจุบันมีนายชัยวัฒน์  ทิพย์บุญชู  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  จำนวน ๑๘  คน  นักการภารโรง ๑  คน  ธุรการ ๑ คน