ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ย. 61 สอบธรรมศึกษา
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบธรรมศึกษา ที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน